دستگاه های DVR

:نحوه نمایشلیستشبکه ای
:مرتب سازی
:تعداد
دستگاه 4 کانال - دستگاه های DVR
مشاهده جزئیات

AV-8804EH - Avision

Based on 1 reviews.

960H

Main Processor Hi3515AResolution 4CH D1 - Video input 4


CH


Video output 1CH TV + 1CH VGA

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دستگاه های DVR - دستگاه 8 کانال
مشاهده جزئیات

AV-8808E - Avision

Based on 1 reviews.

Main Processor Hi3520DResolution 8D1 - Video input 8 CH

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دستگاه های DVR - دستگاه 8 کانال
مشاهده جزئیات

AV-8908H+ - Avision

Based on 1 reviews.

Main Processor Hi3521Resolution 960H - Video input 8 CH

Video output 1CH TV + 1CH VGA

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دستگاه های DVR - دستگاه 16 کانال
مشاهده جزئیات

AV-8916EH - Avision

Based on 1 reviews.

Main Processor Hi3521Resolution D1 - Video input 16 CHVideo output 1CH TV +1CH VGA

HDMI output (1080P)

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دستگاه های DVR - دستگاه 16 کانال
مشاهده جزئیات

AV-D8916EH+ Avision

Based on 1 reviews.

Main Processor Hi3531 Resolution 960H - Video input 16 CHVideo output 1CH TV + 1CH VGAHDMI output 1*HDMI output (1080P)

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00
دستگاه های DVR - دستگاه 16 کانال
مشاهده جزئیات

AV-8916H+ Avision

Based on 1 reviews.

Main Processor Hi3531Resolution 960H - Video input 16 CH

مجوز خرید ندارید Ex Tax: $80.00